Zinātnisko institūciju reģistrs

Zinātnisko institūciju reģistrācija

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, zinātniskās institūcijas ir –  zinātniskie institūti, augstskolas, komercsabiedrības, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos, nolikumā vai satversmē ir paredzēta zinātniskā darbība, piedalīšanās zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un pilnveidošanas procesā un kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātnisko institūciju reģistrs ir reģistrs, kurā ieraksta ziņas par zinātniskajām institūcijām. Zinātniskajā institūcijā jābūt vismaz piecām personām ar doktora zinātnisko grādu institūcijas darbībai atbilstošajā pētījumu virzienā.

Zinātniskās institūcijas vadītājs iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestam iesniegumu ieraksta izdarīšanai Zinātnisko institūciju reģistrā  par zinātniskās institūcijas reģistrēšanu. Zinātnisko institūciju reģistram iesniedzami arī dokumenti, kas pamato ierakstu izdarīšanu reģistrā vai to grozījumus, kā arī citi Zinātniskās darbības likumā noteiktie dokumenti. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai šā dokumenta attiecīgi apliecinātu kopiju.

Zinātniskās institūcijas reģistrācijas iesniegums ieraksta izdarīšanai Zinātnisko institūciju reģistrā 

Zinātniskās institūcijas iesnieguma veidlapā 1.- 10. punkts jāaizpilda jebkuras zinātniskās institūcijas reģistrācijai, bet turpmāk iesnieguma punkti jāaizpilda tikai par konkrēto institūcijas veidu, piemēram, zinātniskajam institūtam – 11. punkts, augstskolai – 12. punkts,  komercsabiedrībai – 13. punkts, bet biedrībai vai nodibinājumam – 14. punkts.

Zinātnisko institūciju reģistra dati ir ievadīti Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZIDS) un aplūkojami šeit

Dokumentus var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē vai nosūtot pa pastu
(Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv
(elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).
Papildu informācija par reģistrāciju –  67367202.