Rīgas Franču licejā politiskā aģitācija nav veikta

Ņemot vērā valsts pamatizglītības mācību priekšmeta standartā noteiktās prasības, kvalitātes dienests sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir izvērtējis no Rīgas Franču liceja saņemtos dokumentus, liceja direktores Birutas Vīksnas un mācību priekšmeta pedagoga skaidrojumu, licejā izmantojamo mācību priekšmeta programmu un mācību līdzekļus – mācību grāmatu un darba burtnīcu izglītojamiem un skolotāja grāmatu.

Atbilstoši valsts pamatizglītības mācību priekšmeta standartam izglītojamam ir jāapgūst ar pašvaldību darbību saistītie jautājumi. Vienlaikus no Izglītības likumā noteiktās izglītības iestādes patstāvības izglītības programmu īstenošanā, pedagoga pienākuma radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā un pedagoga atbildības par savu darbu, tā un rezultātiem izriet, ka pedagogs ir arī tiesīgs patstāvīgi plānot mācību priekšmeta obligātā satura apguves veidu, secību, izmantojamos mācību līdzekļus, metodes un paņēmienus.

Kvalitātes dienests ir secinājis, ka Rīgas Franču liceja 9.klases izglītojamiem mācību priekšmetā „Sociālās zinības” uzdotais mājas darbs „Izpētīt Rīgas pašvaldības informatīvo portālu! Pierakstos uzrakstīt 5 Rīgas pašvaldības paveiktos labos darbus un ieteikumus, kas ir vēl jāuzlabo!” ir saistīts ar valsts pamatizglītības mācību priekšmeta standartā noteikto mērķi un uzdevumiem, kā arī apgūstamajām pamatprasmēm.Vienlaikus kvalitātes dienests arī piekrīt, ka mājas darba formulējums varētu būt pārprotams, tādēļ aicinājis liceja direktori nodrošināt izglītojamiem uzdodamo mājas darbu formulējumu pilnveidi.

Šobrīd kvalitātes dienesta rīcībā nav arī informācijas par aģitācijas vai politiskās neitralitātes neievērošanas gadījumiem citās izglītības iestādēs. Ja šāda informācija tiks iegūta, kvalitātes dienests veiks atbilstīgu izvērtēšanu.