Skolēnu “iesvētības” nedrīkst būt vardarbīgas

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka jaunuzņemto skolēnu „iesvētību pasākumi” nedrīkst būt saistīti ar vardarbību, apdraudējumu skolēnu dzīvībai un veselībai, kā arī cilvēciskās cieņas pazemošanu.

Izglītības iestādēm jāpievērš uzmanība, ka “iesvētību” pasākumi vienmēr ir uzskatāmi par skolas organizētu pasākumu Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” izpratnē. Tādēļ skolas direktoram ir jānodrošina Izglītības likuma 55.pantā noteiktās skolēnu tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos, kā arī uz mantas aizsardzību. Turklāt visi minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētie drošības pasākumi jāīsteno arī tad, ja „iesvētības” organizē skolēnu pašpārvalde.

Kvalitātes dienests arī aicina iepazīties ar Tiesībsarga lūgumu nodrošināt būtiskas bērnu intereses (http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/skolenu-iesvetibu-pasakumi-jauzrauga-skolai), kā arī Tiesībsarga sagatavoto vēstuli pašvaldībām “Par vidusskolēnu iesvētībām” (http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/Skolu_iesvetibas_09092015.pdf) un vērš izglītības iestāžu vadītāju uzmanību, ka šajā vēstulē ietvertie norādījumi jāievēro visām izglītības iestādēm neatkarīgi no to veida un izglītības pakāpes.