Analītiskās izpētes

Izglītības kvalitātes valsts dienests, pildot Valdības deklarācijas pirmās sadaļas ,,Cilvēkkapitāls” apakšsadaļā ,,Izglītība un zinātne” norādītos uzdevumus, no 2012. gada 26. marta līdz 10. decembrim veica analītisko izpēti ,,Kultūras un audzināšanas pasākumi vispārējās izglītības iestādēs un izglītojamo un vecāku iesaiste vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā”.

Analītiskās izpētes mērķis bija apkopot vispārējās izglītības iestāžu praksi kultūras un audzināšanas pasākumu īstenošanā, aktualizējot šo pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā; sekmēt izglītojamo un viņu vecāku iesaisti vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā. Tās ietvaros dienests apzināja audzināšanas darba formu dažādību, izvērtēja to mērķtiecīgumu un saturu izglītojamo pilsoniskās apziņas un valstiskās piederības veidošanas procesā; veica ar kultūras un audzināšanas pasākumu plānošanu un organizēšanu saistīto dokumentu izpēti; izvērtēja izglītības iestādes pašpārvaldes formu darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Analītiskās izpētes metodika (pdf.)

Izglītības iestāžu saraksts, kurās tika veikta analītiskā izpēte (pdf.)

Ziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta veikto analītisko izpēti „Par kultūras un audzināšanas pasākumiem vispārējās izglītības iestādēs un izglītojamo un vecāku iesaisti vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā”, 2013 (pdf.)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta veiktās analītiskās izpētes “Kultūras un audzināšanas pasākumi vispārējās izglītības iestādēs un izglītojamo un vecāku iesaiste vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā” rezultāti, 16.04.2013. (prezentācija, pdf.)

Tematisko pārbaudi „Sociālo un humanitāro mācību priekšmetu pedagogu kapacitātes izvērtēšana” Izglītības kvalitātes valsts dienests veica no 2012.gada 26.marta līdz 2013. gada 25.maijam ar mērķi uzlabot vispārējās izglītības programmu īstenošanas procesu un celt vispārējās izglītības kvalitāti.

Ziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta veikto tematisko pārbaudi „Sociālo un humanitāro mācību priekšmetu pedagogu kapacitātes izvērtēšana”, (pdf.) 2013

Izglītības kvalitātes valsts dienests, pildot „Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību” pirmās sadaļas „Cilvēkkapitāls” apakšsadaļā „Izglītība un zinātne” norādītos uzdevumus, kā arī sniedzot ieguldījumu „Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” V sadaļas „Kultūrtelpa” apakšsadaļas „Nacionālā identitāte” 141.6.punktā noteiktā izpildei, pamatojoties uz Izglītības likuma 20.panta un Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.255 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums” noteikto, no 2013.gada 3.oktobra līdz 2013.gada 15.novembrim veica analītisko izpēti „Pedagogu sagatavošana audzināšanas darba veikšanai izglītības iestādēs augstskolu īstenotajās studiju programmās”. Analītiskās izpētes ietvaros notika augstskolu īstenoto studiju programmu direktoru un ar audzināšanu saistīto studiju kursu pasniedzēju intervēšana, kā arī studējošo anketēšana. Analītiskās izpētes mērķis – apkopot informāciju par pedagogu sagatavošanu mērķtiecīga un kvalitatīva audzināšanas darba veikšanai izglītības iestādēs.

Ziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta veikto analītisko izpēti „Pedagogu sagatavošana audzināšanas darba veikšanai izglītības iestādēs augstskolu īstenotajās studiju programmās”, 2013 (pdf.)

Izglītības kvalitātes valsts dienests, pildot „Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību” pirmās sadaļas „Cilvēkkapitāls” apakšsadaļā „Izglītība, zinātne, sporta, jaunatnes un valodas politika” norādītos uzdevumus, pamatojoties uz Izglītības likuma 20.pantā, Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums” un Kvalitātes dienesta 2014.gada darba plānā noteikto, ­­no 2014.gada 17.februāra līdz 2014.gada 26.augustam veica analītisko izpēti par vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, lai apzinātu un analizētu neattaisnoto mācību stundu kavējumu iemeslus un noskaidrotu rīcību to novēršanai.

Ziņojums par analītisko izpēti „Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai” (2014.gada septembris, pdf.)

Ziņojums par analītisko izpēti „Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai”(2014.gada septembris)

Ziņojums par prakses izpēti Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai”(2015)