Atbalsts skolvadībā

Izglītības kvalitātes valsts dienesta sagatavotie informatīvie materiāli iecerēti kā atbalsts izglītības procesa īstenotājiem. Šajā sadaļā aicinām iepazīties arī ar biežāk uzdoto jautājumu apkopojumu. Informatīvo materiālu un jautājumu klāsts periodiski tiek atjaunots un papildināts.

Jauns! Ieteikumi skolām par individuālajiem mācību piederumiem

Izglītības kvalitātes valsts dienests, veicot izglītības procesa uzraudzību, konstatējis, ka joprojām pastāv atšķirīga prakse individuālo mācību piederumu nodrošināšanā.

Lai sniegtu atbalstu un veicinātu vienotu izpratni, kvalitātes dienests organizēja ieinteresēto institūciju tikšanos un ir sagatavojis vēstuli par individuālo mācību piederumu iegādi.

Jauns! Izstrādāti ieteikumi tiesiskai bērnu izglītošanai sportā.

Organizācijas un personas, kas nodarbojas ar bērnu vai pieaugušo mācīšanu, trenēšanu kādā no sporta veidiem, joprojām rīkojas atšķirīgi un atšķirīgi izprot normatīvo regulējumu par izglītojošo darbību sporta jomā.

Lai sniegtu atbalstu un veicinātu vienotu izpratni par to, kas ir izglītojoša darbība sporta jomā un kā tiesiski jārīkojas organizācijām un fiziskām personām, lai izglītotu bērnus sportā, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir identificējis problēmsituācijas un izstrādājis ieteikumus par izglītojošu darbību sporta jomā bērniem.

Jauns! Izglītības kvalitātes valsts dienests ir konstatējis, ka joprojām vispārējās izglītības iestāžu darbībā pastāv atšķirīga izpratne un prakse izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā. Lai sniegtu atbalstu izglītības iestādēm un pedagogiem, kā arī veicinātu vienotu izpratni, kvalitātes dienests ir apkopojis problēmjautājumus un izstrādājis vairākus ieteikumus, ko aicina ņemt vērā skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā.

 Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis rīcības shēmu, kuru var izmantot, izvērtējot, vai izglītības iestādē organizētais pasākums vai pasākums, kurā izglītības iestāde saņēmusi uzaicinājumu piedalīties, atbildīs normatīvajos aktos, tajā skaitā izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteiktajam. 

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis vairākus informatīvos materiālus saistībā ar pedagogu pienākumu būt lojāliem Latvijas Rebublikai un tās Satversmei, kā arī informatīvu materiālu par izglītojamo audzināšanas vadlīnijām.

Informatīva vēstule pašvaldībām “Par pedagogu lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei” (2017. gada 13. janvāris)

Informatīvs materiāls par pedagogu lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei

Informatīvs materiāls par izglītojamo audzināšanas vadlīnijām un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtību

 

Informatīvs materiāls izglītības iestāžu rīkojumu izdošanai (2016. gada 2. februāris)

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis jaunu informatīvu materiālu par rīkojumiem, kas izglītības iestādē jāizdod tiesiskas un kvalitatīvas izglītības iestādes vadības un izglītības procesa īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai.

Rīcības shēma iekšējā normatīvā akta izveidei: izglītojamo vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība izglītības iestādē  (2015. gada 25.novembris)

Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis rīcības shēmu izglītības iestādes iekšējā normatīvā akta – izglītojamo vecākiem un citām personām saistošas uzturēšanās kārtības izglītības iestādē – izveidei un ievērošanai. Šādas kārtības nepieciešamība izriet no Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un tās ievērošana ir būtiska izglītojamo drošībai. Kārtībā ietver atbildes, piemēram, uz šādiem jautājumiem: Ko tā nosaka? Kam tā saistoša? Kāda ir personas secīga rīcība, ierodoties izglītības iestādē? Kāda ir darbinieka secīga rīcība, sagaidot personu izglītības iestādē (piemēram, noskaidrot personas ierašanās mērķi, vārdu un uzvārdu, lūgt personai uzrādīt personu apliecinošu dokumentu)?

 Izglītības iestādes darbiniekiem noteikto ierobežojumu izvērtējums (2015. gada 26.februāris)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādātā anketa, lai apkopotu un izvērtētu, vai tiek ievēroti izglītības iestāžu darbiniekiem un pedagogiem Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi darbam izglītības iestādēs. Sīkāku informāciju lasiet šeit. 

 Izglītojamo tiesību nodrošināšanas uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos izvērtējums (2014. gada 24.marts)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādātā anketa, lai apkopotu un izvērtētu, kā tiek nodrošinātas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāžu izglītojamo tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

Prezentācija “Drošība skolās” (2014. gada maijs)

Pirmsskolas izglītības iestādēm jābūt pieejamām arī vasarā, 2014.gada 19. jūnijs

Vasaras mēnešos pirmsskolas izglītības iestādēm ir jābūt pieejamām gan izglītojamajiem, kuri nākamajā mācību gadā turpinās pirmsskolas izglītības programmas apguvi, gan arī tiem izglītojamajiem, kuri septembrī uzsāks mācības pamatizglītības programmā.

Vasaras brīvlaiks ir paredzēts izglītojamo atpūtai, 2013. gada 14. jūnijs

Izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumos vai citos dokumentos nereti ir noteikts izglītojamā pienākums piedalīties izglītības iestādes organizētajās talkās, vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, vasarā nostrādājot noteikto dienu skaitu. Atsevišķos gadījumos izglītojamie par piedalīšanos minētajos darbos saņem vērtējumu kādā mācību priekšmetā. Kvalitātes dienesta ieskatā, izglītības iestāde nevar noteikt izglītojamajiem šādu pienākumu kā obligātu (izņemot brīvprātības principu), turklāt izglītojamie nevar saņemt vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem par dalību izglītības iestādes organizētajos darbos.

Vasaras brīvlaiks un izglītības iestādes vadītāja aizvietošana, 2013. gada 29. maijs 

Izglītojamo vasaras brīvlaiks maina ierasto izglītības iestādes darba ritmu. Izglītības kvalitātes valsts dienests vērš uzmanību, ka izglītības iestāde arī vasaras brīvlaikā turpina savu darbību, pievēršoties dažādu jautājumu risināšanai, tostarp komplektē personālresursus jaunajam mācību gadam, pieņem darbā pedagogus un citus darbiniekus, risina dažādus saimnieciska rakstura jautājumus.

Apliecības par pamatizglītību izdošana ir saistāma ar speciālās izglītības programmas apgūšanai nepieciešamo laiku, 2013. gada 26. jūnijs

Pēc speciālās izglītības programmas apguves izglītojamais saņem apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39. panta pirmajā daļā un 58. pantā noteiktajam. Līdz ar to apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta saņemšana ir saistāma nevis ar konkrētu klasi, bet gan ar konkrētam izglītojamajam nepieciešamo laiku speciālās izglītības programmas apguvei.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta redzējums par speciālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti vispārizglītojošās skolās (prezentācija), 2013. gada 9. maijs

Izglītības kvalitātes valsts dienesta sagatavotajā materiālā aplūkoti jautājumi  par speciālo izglītības programmu īstenošanas kvalitāti vispārizglītojošās skolās, par kvalitatīvas izglītības nodrošinājumu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, kā arī tas problēmjautājumu loks, kas konstatēts izglītības iestādēs izglītības procesa kvalitātes novērtēšanā jeb akreditācijās, izskatot Kvalitātes dienestā saņemtos iesniegumus.

Informatīvais materiāls izglītības iestādes rīkojumu izdošanai (2012, pdf.)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta sagatavotais informatīvais materiāls sniedz vadlīnijas par obligātajiem vai citiem, pēc izglītības iestādes ieskatiem nepieciešamajiem rīkojumiem un to pielikumiem (ja tādi ir), kurus atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem ir jāizdod, lai pilnveidotu un atbalstītu izglītības darbību un veicinātu izglītības procesa īstenošanas kvalitāti.

Informatīvajam materiālam ir ieteikuma raksturs, un tajā iekļautā informācija attiecināma uz vispārējās izglītības, tai skaitā pirmsskolas un profesionālās izglītības (arī –  profesionālās ievirzes) iestādēm.

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē