Padomi izglītojamajiem un vecākiem

Kvalitātes dienests var izvērtēt:

–          vai izglītojamais no izglītības iestādes ir atskaitīts tiesiski;

–          vai personas uzņemšanas procesā ir ievērotas normatīvo aktu prasības;

–          vai pedagogs ievērojis izglītojamo drošības noteikumus;

–          vai izglītojamais pilnā apjomā apgūst licencēto izglītības programmu.

Kvalitātes dienests nevar izvērtēt:

–          vai izglītojamā pārbaudes darbu saturs atbilst valsts standarta prasībām (šajā jautājumā var vērsties Valsts izglītības satura centrā );

–          vai pedagogs ir ievērojis ētikas normas (šajā jautājumā var vērsties pie izglītības iestādes direktora ar lūgumu izvērtēt konkrētā pedagoga rīcību);

–          vai pret izglītojamo pedagogs piemērojis emocionālo un/vai psiholoģisko vardarbību (šajā jautājumā var vērsties Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā).

Problēmjautājumu risināšanas shēma