Uzmanību!

Izglītības kvalitātes valsts dienests pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

Pakalpojuma saņemšanai dokumentus var nosūtīt:
*izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pievienojot nepieciešamos dokumentus,
*elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv
*pa pastu uz adresi: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, aicinām nosūtīt elektronisko iesniegumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar atbildīgo speciālistu pa kontaktos minēto tālruni vai e-pastu,

zvanīt uz kvalitātes dienesta centrālo tālruni: +371 67222504
vai rakstīt: ikvd@ikvd.gov.lv.

Ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm aicinām bez maksas izveidot e-parakstu viedtālrunī un oficiālo e-adresi! Tas nav sarežģīti!

Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību

No 9. novembra līdz 7. februārim Latvijā ieviesta ārkārtējā situācija.

1.-4. klašu skolēniem ziemas brīvlaiks pagarināts līdz 22. janvārim.

No 2021. gada 11.janvāra
Klātienē darbojas:
 • pirmsskolas izglītības iestādes;
 • pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumi;
 • speciālās izglītības iestādes un sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni“;
 • klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām;
 • sporta treniņi ārā ne vairāk kā 10 personām.
Attālināti notiek:
 • mācības 5.-12 klašu skolēniem;
 • mācības profesionālās izglītības iestādēs;
 • studijas augstākajā izglītībā ;
 • nodarbības pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās;
 • interešu izglītības nodarbības.

Klātienē nedarbojas arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi).

Uzmanību!

Pasākumi skolās un ārpus tām, kā arī ekskursijas ir aizliegtas

Tā kā līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām ir aizliegti publiski un privāti pasākumi klātienē, nav pieļaujama jebkādu pasākumu organizēšana un norise arī skolās un ārpus tām, tostarp došanās ekskursijās.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par mācību darba organizāciju no 7.decembra

Sejas masku lietošanā izglītības iestādēs – bērniem no 13 gadu vecuma – ārpus mācību telpas,  skolotājiem un skolas personālam – gan mācību,  gan koplietošanas telpās.

1-6.klases bērniem vecāki var nodrošināt izglītību ģimenē

Ārkārtējās situācijas laikā vecāki, kuri tuvinieku veselības aizsardzības dēļ nevēlas, lai bērni (1.-6.klases skolēni) apmeklētu  skolu klātienē, var pieņemt lēmumu nodrošināt 1.-6. klases skolēnam izglītību ģimenē.

Rīcības secība:

 • Vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu skolas direktoram;
 • Skolas direktors saskaņo savu lēmumu ar skolas dibinātāju;
 • Skolas direktors ar rīkojumu nosaka, ka izglītības programmas mācību saturu skolēns var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki;
 • Vecāki nodrošina skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei;
 • Skolas administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā.

Līdz ārkārtējās situācijas beigām vecākiem vairs nav jāiesniedz ārsta izziņa vai psihologa atzinums, lai nodrošinātu izglītību ģimenē.

Uzmanību!

Ja bērnam noteikta pašizolācija vai mājas karantīna, skolai ir jāveido un jāīsteno individuāli pielāgots mācību plāns, nodrošinot viņam mācības attālināti. Šajā gadījumā vecākiem nekāds iesniegums nav jāraksta.

Pilna informācija par izglītībā un sportā ieviestajiem ierobežojumiem

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par jauno mācību gadu

Piesardzības pasākumu īstenošana mācību iestādēs

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (MK noteikumi Nr.360)

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai. Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā

Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Veselības ministrija izstrādājusi rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumiem, kad bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Sākoties klātienes mācībām, Izglītības un zinātnes ministrija un Izglītības kvalitātes valsts dienests saņēmis vairākus jautājumus par to, kā skolām un vecākiem jārīkojas, ja bērnam ir iesnas vai citas elpceļu infekcijas pazīmes.

Lai novērstu nepamatotu slogu vecākiem un ģimenes ārstiem, Veselības ministrija izstrādājusi rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumiem, kad bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Veselības ministrija aicina skolas nepiemērot pārmērīgus Covid-19 ierobežošanas pasākumus, rēķinoties ar to, ka bērni rudenī bieži mēdz slimot ar citām augšējo elpošanas ceļu infekcijām. Līdz ar to vecākiem saprātīgi jāizvērtē iespējamie riski, lemjot par bērna došanos uz skolu vai konsultācijām ar ģimenes ārstu.

Vecāki tiek aicināti katru rītu, pirms vest bērnu uz izglītības iestādi, novērtēt bērna veselības stāvokli – vai bērns jūtas labi, vai bērnam nav paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus u.tml.

Ja bērnam tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, pirmkārt ir jāizvērtē, vai bērnam ir bijuši riski inficēties ar Covid-19, piemēram, bērns pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējies valstī ar augstu Covid-19 izplatības risku vai, iespējams, bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku (piemēram, kāds no ģimenes locekļiem ir saslimis).

Pilns Veselības ministrijas vēstules teksts. 

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Kam jāievēro pašizolācija, izolācija un karantīna?

Kvalitātes dienests aicina skolas un vecākus pievērst uzmanību, ka bērniem, kuru ģimenes locekļi atgriezušies no ārzemēm, nav jāievēro pašizolācija, vecākiem par pašizolācijā atrodošos ģimenes locekli nav jāinformē skola un un bērns drīkst apmeklēt skolu bez ierobežojumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam pašizolācija jānodrošina personai, kura pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Pašizolācija jānodrošina dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts, un tās laikā personai jāievēro šādi noteikumi: nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem.

Savukārt pašizolācijā esošas personas ģimenes locekļi (mājinieki) turpina ikdienas gaitas un šīm personām nav jāievēro pašizolācija. Karantīna (atrašanās mājās), t.sk. bērnam, ir jāievēro tikai gadījumā, ja ģimenes loceklis saslimst un SPKC bērnu būs atzinis par kontaktpersonu.

Par skolā noteiktiem obligātajiem pretepidēmijas pasākumiem jāinformē kvalitātes dienests

Izglītības iestādes vadītāja un dibinātāja rīcība gadījumos, kad izglītojamam vai izglītības iestādes darbiniekam konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums ir epidemioloģiski saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, noteikta Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajos ieteikumos izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas attiecas uz visām pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm.

Izglītības iestādes vadītājam:

1) ir jāpilda Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) norādījumi, jāīsteno pretepidēmijas pasākumi un rekomendācijas,

2) par saslimšanas faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem jāinformē izglītības iestādes dibinātājs (izglītības pārvalde).

3) par noteiktajiem obligātajiem pretepidēmijas pasākumiem un mācībām attālināti ir jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests, nosūtot informāciju uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv

Vienlaikus aicinām regulāri sekot līdzi ar Covid-19 saistītajām aktualitātēm Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes www.ikvd.gov.lv sākuma lapā un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnes www.izm.gov.lv attiecīgajās sadaļās.

Kursos pārrunā aktuālos jautājumus pašvaldību izglītības speciālistu darbā

2020. gada 11. decembrī noslēgusies Izglītības un zinātnes ministrijas finansēto un Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizēto kursu “Pašvaldību funkcijas un darbība, īstenojot tiesiskuma pārraudzību izglītībā” īstenošana. Kursi bija paredzēti pilsētu […]

Izglītības iestādes var lūgt akreditācijas termiņa pagarinājumu

Piektdien, 18.decembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēmusi grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nosakot, ka vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes var lūgt akreditācijas termiņa un iestādes vadītāja vērtēšanas termiņa pagarinājumu […]

Publicēti tiešsaistes konferences “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020–2023” materiāli

2020.gada 3.decembrī notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētā konference “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023”, kuras galvenais uzdevums bija iepazīstināt tās dalībniekus ar plānotajām pārmaiņām tuvāko trīs gadu […]

Notiks tiešsaistes konference “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020–2023”

Ceturtdien, 3.decembrī no 10.00-17.00 aicinām piedalīties tiešsaistes konferencē “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020–2023”[1], kuru sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju rīko Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests). Konferences mērķis […]

Kursos pārrunā akreditācijas jauno kārtību, jomu “Iekļaujoša vide” un “Atbilstība mērķiem” pašvērtēšanu

Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” 6.novembrī dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar 2020. gada 6. oktobrī apstiprinātajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu […]

Izstrādāti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādājis grozījumus 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” (MK […]