Uzmanību!

Izglītības kvalitātes valsts dienests pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

Pakalpojuma saņemšanai dokumentus var nosūtīt:
*izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pievienojot nepieciešamos dokumentus,
*elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv
*pa pastu uz adresi: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, aicinām nosūtīt elektronisko iesniegumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar atbildīgo speciālistu pa kontaktos minēto tālruni vai e-pastu,

zvanīt uz kvalitātes dienesta centrālo tālruni: +371 67222504
vai rakstīt: ikvd@ikvd.gov.lv.

Ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm aicinām bez maksas izveidot e-parakstu viedtālrunī un oficiālo e-adresi! Tas nav sarežģīti!

Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību

No 7. aprīļa jāturpina ievērot Latvijā noteiktie ierobežojumi

Klātienē notiek:
 • pirmsskolas izglītības programmas apguve un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšana;
 • mācību 12. klases skolēniem ne vairāk kā divas dienas nedēļā tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšanu;
 • individuālās konsultācijas – izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē). Konsultācijas klātienē notiek atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;
 • ne vairāk kā 5 formālās izglītības nodarbības nedēļā, profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodarbības ārtelpās ne vairāk kā 10 vienas klases/grupas bērniem;
 •  profesionālās izglītības programmu un augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, ja grupā ir ne vairāk kā pieci vienas grupas (kursa) izglītojamie;
 • speciālās izglītības iestāžu un sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” darbība;
 • speciālās izglītības programmu apguve tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna” un studiju virziena “Veselības aprūpe” visu studiju programmu (t. sk. profesionālās vidējās izglītības programmu un arodizglītības programmu) apguve, kā arī klīniskā prakse rezidentūrā;
 • profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguve Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skolā, ja vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 m2 no nodarbības norises telpas platības;
 • sporta treniņi ārā ne vairāk kā 10 personām. 
No 7.aprīļa notiek klātienes mācības pēc reģionu principa:

1.–6. un 12. klases skolēni, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klases skolēni, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā.

Lēmumu par klātienes mācībām pieņem izglītības iestādes dibinātājs.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par sejas masku nēsāšanu

Izglītības iestādes rīcība, ja saņemta informācija par skolēna, pedagoga vai darbinieka saslimšanu ar Covid-19

Veidlapa, kas jāaizpilda, ziņojot Izglītības kvalitātes valsts dienestam par izglītības iestādei noteiktajiem pretepidēmijas pasākumiem.

Uzmanību!

Attālināto mācību laikā īpaša uzmanība jāpievērš bērniem, kuri nesazinās ar skolu

Visu klašu skolēniem, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem turpinās attālinātās mācības. Tādēļ aicinām īpašu uzmanību pievērst bērniem un jauniešiem, kuri vairākas dienas nepieslēdzas tiešsaistes stundām, neatbild uz telefona zvaniem un e-pastiem, neizpilda uzdoto.

Atgādinām, ka arī attālināto mācību laikā skolas direktoram:

 • Jānosaka kārtība, kādā katru dienu tiek reģistrēti kavējumi (piemēram, skolēns nav pieslēdzies tiešsaistes mācību stundai ne ar mikrofonu, ne ar kameru vai skolēns nesazinās ar pedagogiem skolas noteiktajā kārtībā);
 • Jānosaka kārtība, kādā vecāki un pilngadīgie izglītojamie informē izglītības iestādi par iemesliem, kādēļ skolēns / audzēknis nevarēs piedalīties mācību darbā attālināti, tostarp slimības dēļ.

Tāpat kā klātienes mācībās – ja skolēns nav piedalījies tiešsaistes mācībās vai sazinājies ar pedagogiem noteiktajā laikā, skolas direktora noteiktajai personai (piemēram, klases audzinātājam vai sociālajam pedagogam) tajā pašā mācību dienā ir jāsazinās ar vecākiem vai pilngadīgo izglītojamo, lai noskaidrotu iemeslus, kādēļ skolēns nepiedalās mācību darbā.

Ja ne skolēns, ne vecāki neatbild uz tālruņa zvaniem un e-pasta vēstulēm, skolai steidzami jāinformē pašvaldības izglītības pārvalde vai izglītības speciālists un jāiesaista situācijas risināšanā sociālais dienests, bāriņtiesa, pašvaldības policija un citas institūcijas, lai noskaidrotu mācību kavējuma iemeslus un koordinētu to novēršanu.

Attālināto mācību laikā īpaši mudinām skolu direktorus un pedagogus pievērst uzmanību un sniegt atbalstu skolēniem, kuri attālināto mācību laikā regulāri nepieslēdzas tiešsaistes mācībām un nesazinās ar pedagogiem. Lai palīdzētu psiholoģisko vai mācību problēmu gadījumā, atbalsta sniegšanā ir nekavējoties jāiesaista atbalsta personāls.

Atgādinām, ka arī attālināto mācību laikā ir iespējams saņemt konsultatīvo un cita veida atbalstu projekta PuMPuRs ietvaros.

Pilna informācija par izglītībā un sportā ieviestajiem ierobežojumiem

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par jauno mācību gadu

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (MK noteikumi Nr.360)

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai. Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā

Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Veselības ministrija izstrādājusi rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumiem, kad bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Sākoties klātienes mācībām, Izglītības un zinātnes ministrija un Izglītības kvalitātes valsts dienests saņēmis vairākus jautājumus par to, kā skolām un vecākiem jārīkojas, ja bērnam ir iesnas vai citas elpceļu infekcijas pazīmes.

Lai novērstu nepamatotu slogu vecākiem un ģimenes ārstiem, Veselības ministrija izstrādājusi rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumiem, kad bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Veselības ministrija aicina skolas nepiemērot pārmērīgus Covid-19 ierobežošanas pasākumus, rēķinoties ar to, ka bērni rudenī bieži mēdz slimot ar citām augšējo elpošanas ceļu infekcijām. Līdz ar to vecākiem saprātīgi jāizvērtē iespējamie riski, lemjot par bērna došanos uz skolu vai konsultācijām ar ģimenes ārstu.

Vecāki tiek aicināti katru rītu, pirms vest bērnu uz izglītības iestādi, novērtēt bērna veselības stāvokli – vai bērns jūtas labi, vai bērnam nav paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus u.tml.

Ja bērnam tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, pirmkārt ir jāizvērtē, vai bērnam ir bijuši riski inficēties ar Covid-19, piemēram, bērns pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējies valstī ar augstu Covid-19 izplatības risku vai, iespējams, bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku (piemēram, kāds no ģimenes locekļiem ir saslimis).

Pilns Veselības ministrijas vēstules teksts. 

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Kam jāievēro pašizolācija, izolācija un karantīna?

Kvalitātes dienests aicina skolas un vecākus pievērst uzmanību, ka bērniem, kuru ģimenes locekļi atgriezušies no ārzemēm, nav jāievēro pašizolācija, vecākiem par pašizolācijā atrodošos ģimenes locekli nav jāinformē skola un un bērns drīkst apmeklēt skolu bez ierobežojumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam pašizolācija jānodrošina personai, kura pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Pašizolācija jānodrošina dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts, un tās laikā personai jāievēro šādi noteikumi: nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem.

Savukārt pašizolācijā esošas personas ģimenes locekļi (mājinieki) turpina ikdienas gaitas un šīm personām nav jāievēro pašizolācija. Karantīna (atrašanās mājās), t.sk. bērnam, ir jāievēro tikai gadījumā, ja ģimenes loceklis saslimst un SPKC bērnu būs atzinis par kontaktpersonu.

Par skolā noteiktiem obligātajiem pretepidēmijas pasākumiem jāinformē kvalitātes dienests

Izglītības iestādes vadītāja un dibinātāja rīcība gadījumos, kad izglītojamam vai izglītības iestādes darbiniekam konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums ir epidemioloģiski saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, noteikta Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajos ieteikumos izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas attiecas uz visām pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm.

Izglītības iestādes vadītājam:

1) ir jāpilda Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) norādījumi, jāīsteno pretepidēmijas pasākumi un rekomendācijas,

2) par saslimšanas faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem jāinformē izglītības iestādes dibinātājs (izglītības pārvalde).

3) par noteiktajiem obligātajiem pretepidēmijas pasākumiem un mācībām attālināti ir jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests, nosūtot informāciju uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv

Vienlaikus aicinām regulāri sekot līdzi ar Covid-19 saistītajām aktualitātēm Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes www.ikvd.gov.lv sākuma lapā un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnes www.izm.gov.lv attiecīgajās sadaļās.

Aicina uz tiešsaistes semināru par projekta PuMPuRS atbalstu 1. līdz 4. klašu skolēniem

21.maijā plkst.14.00 notiks tiešsaistes seminārs par Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS plānoto atbalstu 1. līdz 4. klašu skolēniem, kas būs pieejams […]

No 2021./2022. mācību gada projekta PuMPuRS atbalsts būs pieejams arī 1.–4. klases skolēniem

  Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas […]

Publicēti kursu materiāli par izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtību pirmsskolā

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noslēdzis Izglītības un zinātnes ministrijas finansētos 16h kursus “Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē”. Kursu mērķis bija sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības iestādēm, īstenojot iekšējo […]

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sagatavojusi ceļvedi “Kā palīdzēt sev?”

Lai sniegtu palīdzību un atbalstu pandēmijas laikā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 ir sagatavojis īsu ceļvedi pusaudžiem pašpalīdzības trikos “Kā palīdzēt sev?”. Tajā vienkāršā […]

Apstiprināta jaunā akreditācijas metodika un kvalitātes vērtēšanas līmeņu apraksti

2021.gada 29.martā stājas spēkā jaunā akreditācijas metodika un kvalitātes vērtēšanas līmeņu apraksti, kurus izstrādājis Izglītības kvalitātes valsts dienests. Izglītības iestādes un to vadītāji, kuri iesnieguši pieteikumu izglītības iestādes un/vai izglītības […]

Aicina visu izglītības iestāžu vadītājus pieteikties kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina visu veidu izglītības iestāžu vadītājus līdz 29.martam pieteikties 72h tiešsaistes kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”. Kursu norisi finansē Izglītības un zinātnes ministrija, tajos var piedalīties […]