Uzmanību!

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Izglītības kvalitātes valsts dienests pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē!

Aicinām sazināties ar mūsu speciālistiem pa kontaktos norādītajiem tālruņiem vai rakstot uz e-pasta adresēm.

Centrālais tālrunis: +371 67222504, e-pasta adrese: ikvd@ikvd.gov.lv.

Dokumentus lūdzam sūtīt:

  • izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pievienojot nepieciešamos dokumentus,
  • elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv
  • pa pastu uz adresi: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, aicinām nosūtīt elektronisko iesniegumu.

Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem ārkārtējās situācijas laikā

Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 9. jūnijam.

Izmaiņas no 1.jūnija

No 1.jūnija atļauts  īstenot interešu izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas klātienē, ievērojot pulcēšanās nosacījumus – ne vairāk kā 25 personas, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus. Maksimālais pasākuma ilgums iekštelpās – 3 stundas.

Tāpat atļauts kārtot klātienes valsts pārbaudījumus un iestājpārbaudījumus, ja tos nav iespējams īstenot attālināti, un organizēt bērnu nometnes.

Izglītības iestādēm

Aicinām pievērst uzmanību!
  • Apliecības par vispārējās pamatizglītības apguvi 9.klasei drīkst izsniegt, sākot no 12.jūnija (mazākumtautību programmu skolēniem, kuri kārto valsts pārbaudījumu latviešu valodā – pēc pamatizglītības sertifikāta saņemšanas);
  • Atestātus par vispārējo vidējo izglītību drīkst izsniegt pēc vispārējās vidējās izglītības sertifikātu saņemšanas no Valsts izglītības satura centra, sākot no 24.jūlija.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vērtējumu izlikšanu, apliecību un attestātu izsniegšanu

Izglītības iestādēm ir jānosaka kārtība (piemēram, izdodot rīkojumu) par mācību procesa attālinātu organizēšanu. Gadījumā, ja izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana attālinātā mācību procesa laikā, tostarp vērtējuma izlikšana, notiek citādāk nekā ierasti, arī tā jānosaka kārtībā (rīkojumā) par mācību procesa organizāciju attālināti.

Vadlīnijas skolēnu / audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par mācību gada beigām un eksāmeniem

Par sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmu īstenošanu klātienē

Ņemot vērā, ka no 12.maija atļauts sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmu mācību process klātienē, aicinām iepazīties ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādātajiem ieteikumiem tiesiskai bērnu izglītošanai sportā vai vēlreiz tos pārlasīt.

Lai būtu droši veselībai un dzīvībai, jāievēro arī Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie ieteikumi par fiziskajām aktivitātēm un pulcējoties sporta norišu vietās.

Pirmsskolām

Lai pasargātu bērnu un personāla veselību, pirmsskolas var papildināt kārtību, kādā pirmsskolā uzturas un pārvietojas vecāki vai citas personas. Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība jānovieto redzamā vietā pie durvīm, par izmaiņām jāinformē vecāki. Vecāku pienākums ir pirmsskolas noteikto kārtību ievērot!

Veselības ministrijas ieteikumi pirmsskolām un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

Izmaiņas no 12.maija

Izglītības iestādes dibinātājs VAR PIEŅEMT lēmumu par 5-6 gadus vecu bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei. Mācības var notikt arī tikai attālināti. Dibinātājam par savu lēmumu jāinformē vecāki.

Informācija vecākiem

Pirmsskolas

Arī no 12.maija pirmsskolām jānodrošina darbs dežūrgrupu režīmā. Nav noteikti ierobežojumi dežūrgrupu skaitam. Ja vecāki paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, viņiem jāvēršas pie pirmsskolas vadības ar lūgumu uzņemt bērnu dežūrgrupā. Apliecinājumi vairs nav jāiesniedz.

5-6 gadus vecu bērnu sagatavošana skolai

Izglītības iestādes dibinātājs VAR PIEŅEMT lēmumu par 5-6 gadus vecu bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei. Mācības var notikt arī tikai attālināti. Dibinātājam par savu lēmumu jāinformē vecāki.

Atbilstoši Veselības ministrijas ieteikumiem maksimālais bērnu skaits vienā grupiņā ir 15 bērni, ieteikts nerīkot pasākumus, kas nav tieši saistīti ar bērnu pieskatīšanu un nepieļaut citu, ar pirmsskolu vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju nesaistītu personu klātbūtni telpās.

Vispārējā izglītība

Informācijas par valsts pārbaudes darbiem atrodama Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē.

Datu valsts inspekcija: apliecinājumu prasīšanai nav tiesiska pamata

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā vērsta uzmanība uz to, ka apliecinājumu prasīšana par personas veselības stāvokli vai ierašanos no ārvalstīm ir nepamatota personas datu papildu apstrāde. Datu valsts inspekcija norāda, ka informācijas par personas veselības stāvokli (ir inficēta ar noteiktu vīrusu vai nav), par atrašanos ārvalstīs vākšana, iekļaušana dokumentos […]

Kvalitātes dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati”

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot 24 h kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. Kursus finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Tā kā  kursi notiek attālināti, tajos šobrīd piedalās vairāk nekā 700 dalībnieki. Kursu attālinātā mācību diena 15.maijā sākās ar kvalitātes dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas sniegto […]

Attālinātajās mācībās jāievēro personas datu apstrādes prasības

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā ietverts aicinājums rūpīgi izvērtēt personas datu apstrādi attālināto mācību laikā, vērsta uzmanība uz platformu Respondus Monitor un citām līdzīgām platformām, kurās notiek personas datu apstrāde, biometrisko datu apstrāde un profilēšana. Tāpat Datu valsts inspekcija atgādina, ka datu subjekts ir jāinformē par personas datu apstrādi, […]

Kvalitātes dienests atsāks akreditāciju, daļu procesa īstenojot attālināti

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) no 14. aprīļa atsāks vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, akreditācijas sākuma daļu īstenojot attālināti, bet noslēguma daļu – klātienē, pēc ārkārtējās situācijas beigām. Vienlaikus, lai nodrošinātu izglītības iestāžu darbības tiesiskuma nepārtrauktību, 3. aprīlī pieņemtajā likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 […]

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par izglītības iestāžu reģistrāciju

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība””, kura mērķis ir mazināt administratīvo slogu un nodrošināt efektīvāku informācijas apriti. Noteikumu projekts paredz, ka no 2020. gada 1. septembra izglītības iestādēm būs pienākums pašām […]

Projekts PuMPuRS” ārkārtējās situācijas laikā

Atbilstoši saskaņojumam ar CFLA no 23.03. projekta PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) konsultācijas ir atļauts realizēt attālināti atbilstoši izglītības iestādes vadītāja rīkojumam. No 31.03. ir iespējams nodrošināt arī izglītojamo ēdināšanu projekta PuMPuRS ietvaros (ja tas jau netiek finansēts no citiem finanšu līdzekļu (valsts vai pašvaldību budžeta u.c.) avotiem) atbilstoši katras pašvaldības noteiktajai kārtībai par ēdienu piegādi […]