Uzmanību!

Izglītības kvalitātes valsts dienests pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

Pakalpojuma saņemšanai dokumentus var nosūtīt:
*izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pievienojot nepieciešamos dokumentus,
*elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv
*pa pastu uz adresi: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, aicinām nosūtīt elektronisko iesniegumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar atbildīgo speciālistu pa kontaktos minēto tālruni vai e-pastu,

zvanīt uz kvalitātes dienesta centrālo tālruni: +371 67222504
vai rakstīt: ikvd@ikvd.gov.lv.

Ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm aicinām bez maksas izveidot e-parakstu viedtālrunī un oficiālo e-adresi! Tas nav sarežģīti!

Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību

No 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā ieviesta ārkārtējā situācija.

Ārkārtējās situācijas laikā klātienē turpinās:
 • pirmsskolas izglītības programmu apguve;
 • pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumi;
 • mācības 1. līdz 6. klašu skolēniem;
 • mācības speciālās izglītības iestādēs un sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni“;
 • individuālas nodarbības interešu izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā;
 • interešu izglītība kopā vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamiem (izņemot kori un pūšamo instrumentu spēles nodarbības);
 • individuāli sporta treniņi un treniņi ārā ne vairāk kā 10 personām.
Attālināti notiek:
 • mācības 7.-12 klašu skolēniem;
 • mācības profesionālās izglītības iestādēs (izņemot tādu praktisko darbu apguvi, kas nepieciešami profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kurus nav iespējams veikt attālināti);
 • studijas augstākajā izglītībā  (klātienē var īstenot klīnisko praksi rezidentūrā un tādas praktiskās daļas apguvi, kas nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti);
 • nodarbības pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās
 • grupu nodarbības interešu izglītībā (izņemot vienai pirmsskolas grupiņai vai skolas klasei) un profesionālās ievirzes izglītībā;

Klātienē nedarbojas arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi), izņemot individuāli (tajā skaitā, personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā).

Sejas masku lietošanā izglītības iestādēs – bērniem no 13 gadu vecuma,  skolotājiem un skolas personālam sejas maskas ir jālieto izglītības iestādes koplietošanas telpās vai vietās, kur satiekas skolotāji vai tiekas vairāku grupu bērni. Masku var nelietot, piemēram, klases telpās, kur kopā ir vieni un tie paši bērni.

1-6.klases bērniem vecāki var nodrošināt izglītību ģimenē

Ārkārtējās situācijas laikā vecāki, kuri tuvinieku veselības aizsardzības dēļ nevēlas, lai bērni (1.-6.klases skolēni) apmeklētu  skolu klātienē, var pieņemt lēmumu nodrošināt 1.-6. klases skolēnam izglītību ģimenē.

Rīcības secība:

Vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu skolas direktoram;

Skolas direktors saskaņo savu lēmumu ar skolas dibinātāju;

Skolas direktors ar rīkojumu nosaka, ka izglītības programmas mācību saturu skolēns var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki;

Vecāki nodrošina skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei;

Skolas administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā.

Līdz ārkārtējās situācijas beigām vecākiem vairs nav jāiesniedz ārsta izziņa vai psihologa atzinums, lai nodrošinātu izglītību ģimenē.

Uzmanību!

Ja bērnam noteikta pašizolācija vai mājas karantīna, skolai ir jāveido un jāīsteno individuāli pielāgots mācību plāns, nodrošinot viņam mācības attālināti. Šajā gadījumā vecākiem nekāds iesniegums nav jāraksta.

Pilna informācija par izglītībā un sportā ieviestajiem ierobežojumiem

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par jauno mācību gadu

Piesardzības pasākumu īstenošana mācību iestādēs

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (MK noteikumi Nr.360)

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai. Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā

Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Veselības ministrija izstrādājusi rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumiem, kad bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Sākoties klātienes mācībām, Izglītības un zinātnes ministrija un Izglītības kvalitātes valsts dienests saņēmis vairākus jautājumus par to, kā skolām un vecākiem jārīkojas, ja bērnam ir iesnas vai citas elpceļu infekcijas pazīmes.

Lai novērstu nepamatotu slogu vecākiem un ģimenes ārstiem, Veselības ministrija izstrādājusi rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumiem, kad bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Veselības ministrija aicina skolas nepiemērot pārmērīgus Covid-19 ierobežošanas pasākumus, rēķinoties ar to, ka bērni rudenī bieži mēdz slimot ar citām augšējo elpošanas ceļu infekcijām. Līdz ar to vecākiem saprātīgi jāizvērtē iespējamie riski, lemjot par bērna došanos uz skolu vai konsultācijām ar ģimenes ārstu.

Vecāki tiek aicināti katru rītu, pirms vest bērnu uz izglītības iestādi, novērtēt bērna veselības stāvokli – vai bērns jūtas labi, vai bērnam nav paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus u.tml.

Ja bērnam tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, pirmkārt ir jāizvērtē, vai bērnam ir bijuši riski inficēties ar Covid-19, piemēram, bērns pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējies valstī ar augstu Covid-19 izplatības risku vai, iespējams, bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku (piemēram, kāds no ģimenes locekļiem ir saslimis).

Pilns Veselības ministrijas vēstules teksts. 

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Uzmanību!

Apliecinājumi nav jāiesniedz
Vēršam uzmanību, ka ne MK 09.06.2020. noteikumos Nr.360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (spēkā no 10.06.), ne Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajos ieteikumos piesardzības pasākumiem (spēkā no 01.08.) nav noteikts vecāku pienākums iesniegt vai skolas tiesības pieprasīt apliecinājumu par bērna un ģimenes atgriešanos no ārvalstīm, kontaktu ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
Tāds apliecinājums valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā (līdz 11.05.) bija jāiesniedz vienīgi pirmsskolās.
Ja skola tomēr pieprasa vecākiem iesniegt šādus apliecinājumus, aicinām vērsties pie pašvaldības izglītības speciālistiem vai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Kam jāievēro pašizolācija, izolācija un karantīna?

Kvalitātes dienests aicina skolas un vecākus pievērst uzmanību, ka bērniem, kuru ģimenes locekļi atgriezušies no ārzemēm, nav jāievēro pašizolācija, vecākiem par pašizolācijā atrodošos ģimenes locekli nav jāinformē skola un un bērns drīkst apmeklēt skolu bez ierobežojumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam pašizolācija jānodrošina personai, kura pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Pašizolācija jānodrošina dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts, un tās laikā personai jāievēro šādi noteikumi: nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem.

Savukārt pašizolācijā esošas personas ģimenes locekļi (mājinieki) turpina ikdienas gaitas un šīm personām nav jāievēro pašizolācija. Karantīna (atrašanās mājās), t.sk. bērnam, ir jāievēro tikai gadījumā, ja ģimenes loceklis saslimst un SPKC bērnu būs atzinis par kontaktpersonu.

Par skolā noteiktiem obligātajiem pretepidēmijas pasākumiem jāinformē kvalitātes dienests

Izglītības iestādēm nekavējoties jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests, ja izglītības iestādē noteikti obligātie pretepidēmijas pasākumi, kā arī par to, vai un cik ilgi iestāde īstenos mācības attālināti.

17.septembrī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” , kuros noteikts, ka izglītības iestādēs (izņemot koledžas un augstskolas) atbilstoši dibinātāja lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai izglītības procesu var īstenot daļēji vai pilnībā attālināti ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus. Par noteiktajiem obligātajiem pretepidēmijas pasākumiem izglītības iestādei nekavējoties jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Izglītības iestādei jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests arī gadījumā, ja pašvaldībā, kur atrodas izglītības iestāde vai apkārtējās teritorijās atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai ir augsti Covid-19 infekcijas izplatības rādītāji un izglītības iestāde īsteno mācības attālināti.

Izglītības iestādes vadītāja un dibinātāja rīcība gadījumos, kad izglītojamam vai izglītības iestādes darbiniekam konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums ir epidemioloģiski saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, noteikta Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajos ieteikumos izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas attiecas uz visām pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm.

Izglītības iestādes vadītājam:

1) ir jāpilda Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) norādījumi, jāīsteno pretepidēmijas pasākumi un rekomendācijas,

2) par saslimšanas faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem jāinformē izglītības iestādes dibinātājs (izglītības pārvalde).

3) par noteiktajiem obligātajiem pretepidēmijas pasākumiem un mācībām attālināti ir jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests, nosūtot informāciju uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv

Vienlaikus aicinām regulāri sekot līdzi ar Covid-19 saistītajām aktualitātēm Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes www.ikvd.gov.lv sākuma lapā un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnes www.izm.gov.lv attiecīgajās sadaļās.

Akreditācija un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana

Licencētas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, kas akreditējamas  līdz 2020. gada 31. augustam, tiek pielīdzinātas akreditētām līdz 2020. gada 31. decembrim, ja Izglītības kvalitātes valsts dienestā bija saņemts akreditācijas iesniegums līdz 5.aprīlim un izglītības iestādē tiek īstenota cita akreditēta vispārējās izglītības programma vai profesionālās izglītības programma (izņemot profesionālās augstākās izglītības programmu). Izglītības iestāde līdz 31. decembrim ir tiesīga izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus par šādai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, kas veicama līdz 2020. gada 31. augustam, tiek pagarināta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Kursos pārrunā akreditācijas jauno kārtību, jomu “Iekļaujoša vide” un “Atbilstība mērķiem” pašvērtēšanu

Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” 6.novembrī dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar 2020. gada 6. oktobrī apstiprinātajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu […]

Izstrādāti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādājis grozījumus 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” (MK […]

Kvalitātes dienests informē par aktualitātēm pirmsskolu vadītāju vērtēšanā

2020.gada 6.oktobrī Izglītības kvalitātes valsts dienests informēja par pašreizējo pirmsskolu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību. Atbilstoši spēkā esošajai metodikai un aktuālajai situācijai saistībā ar Covid-19 novērtēšana šobrīd notiek vai nu […]

Apstiprinātas izmaiņas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanā

2020.gada 6.oktobrī, valdībā apstiprināti jauni noteikumi par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditāciju, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu. Akreditācijas pilnveide īstenota, ņemot vērā jauno izglītības saturu un iekļaujot akreditāciju […]

Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” pārrunā jomas “Kvalitatīvas mācības” un “Laba pārvaldība”

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. 11. septembra kursu diena bija veltīta pašnovērtējuma ziņojuma […]

Informē par akreditācijas kārtību 2020./2021. mācību gadā

Pirmdien, 7. septembrī kvalitātes dienests informēja izglītības iestādes par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas kārtību 2020./2021. māc.g. Informatīvā semināra dalībnieki varēja iepazīties ar akreditācijas norises secību, būtiskākajām pārmaiņām akreditācijā […]