Apstiprināts jauns Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

2017. gada 12. septembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, nosakot, ka turpmāk atlīdzība par akreditācijas ekspertu darbu būs līdzvērtīga pedagogu atalgojuma zemākajai likmei.

Noteikumi tika izstrādāti, lai nodrošinātu vienotu izmaksu aprēķinu par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, kā arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu. Līdz šim spēkā esošais maksas pakalpojumu cenrādis bija apstiprināts 2013. gadā, maksa ekspertam par stundas darbu bija tuvu minimālajai stundas likmei, līdz ar to ekspertu darbs nebija pietiekami novērtēts. Turklāt cenrādī arī nebija paredzēti vairāki maksas pakalpojumi – citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un to īstenoto izglītības programmu akreditācija, izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.

Viens no izcilas izglītības sistēmas priekšnoteikumiem ir izglītības procesa nepārtraukta, cikliska kvalitātes vērtēšana, kuras uzdevums ir izglītības kvalitātes pilnveide. Latvijā vispārējās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes ārējo vērtēšanu (akreditāciju) organizē Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests), nodrošinot neatkarīgu un objektīvu izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes novērtējumu. Maksa par akreditācijas procesu un izglītības iestādes vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu tiek aprēķināta atbilstoši izglītojamo skaitam, akreditējamo izglītības programmu skaitam un veidam, kā arī akreditējamo kvalifikāciju skaitam. Akreditācijas izdevumi jāsedz izglītības iestādei vai tās dibinātājam.

Lai akreditācijas procesā sniegtu ieteikumus izglītības kvalitātes pilnveidei, ekspertu komisijās tiek iekļauti kompetenti, profesionāli, neatkarīgi eksperti, tai skaitā nevalstisko organizāciju, darba devēju, amata meistaru, arodbiedrību, valsts pārvaldes iestāžu, izglītības iestāžu pārstāvji un pašvaldību izglītības speciālisti, kuriem nav saistības ar akreditējamo izglītības iestādi un kuri apguvuši kvalitātes dienesta organizētos ekspertu kursus.

Nepietiekamais atalgojums līdz šim radīja zinošu un kompetentu izglītības kvalitātes vērtētāju piesaistes grūtības. Tas, savukārt, radīja risku, ka izglītības kvalitātes vērtēšanas process var kļūt formāls un tiks traucēta uz izcilību vērstas izglītības attīstība. Lai šos riskus mazinātu, ir palielināta ekspertu stundas atalgojuma likme, pielīdzinot to zemākajai pedagoga stundas likmei.

Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumi Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” stājas spēkā šā gada 15.septembrī.