Funkcijas

Izglītības kvalitātes valsts dienesta funkcijas:

  • iegūt, apkopot un analizēt izglītības politikas veidošanai un īstenošanai nepieciešamo informāciju;
  • reģistrēt izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus;
  • licencēt izglītības programmas (izņemot interešu izglītības, pieaugušo neformālās izglītības un augstākās izglītības studiju programmas);
  • nodrošināt vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot augstāko profesionālo izglītību) kvalitātes novērtēšanu;
  • organizēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu (izņemot augstāko izglītību);
  • kontrolēt izglītības procesu un sniegt ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai;
  • nodrošināt pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanu un uzskaiti;
  • veikt sporta speciālistu un sporta izglītības iestāžu darba uzraudzību;
  • izvērtēt, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, ja sodāmība ir dzēsta vai noņemta, nekaitēs izglītojamo interesēm, un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju un atļaujas anulēšanu;
  • organizēt izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.

(Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumi Nr. 225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums“)