Iepriekš sodīto personu izvērtēšana

Izglītības likuma 50.panta pirmajā daļā noteikts, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis šai personai strādāt par pedagogu.

2019.gada 7.septembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr.414 Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam.

Šo noteikumu 8.punkts paredz, ka lēmumu par atļaujas piešķiršanu, atteikumu piešķirt atļauju vai atļaujas anulēšanu pieņem Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota komisija, kas izvērtē, vai atļauja personai strādāt par pedagogu nekaitēs izglītojamo interesēm.

Uzmanību!

Iesniegumu izvērtēs tikai pēc soda dzēšanas vai noņemšanas

Lūdzam pievērst uzmanību, ka Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Personu izvērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par atļauju strādāt par pedagogu tikai pēc soda dzēšanas vai noņemšanas (skat. Krimināllikuma 63.pantu).

Pamatojums: Izglītības likuma 50.panta pirmās daļas 1.punkts: Par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis šai personai strādāt par pedagogu.