Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pilnveidojis izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pilnveidojis izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības „Vecāki par izglītību” priekšlikumus, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 32.§ 4.punktā noteikto, proti, ministrijām izvērtēt to kompetencē esošos normatīvos aktus, kas nosaka konkrētam saimnieciskās darbības veidam saņemt atļauju, licenci vai cita veida dokumentu, reģistrēties attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, un nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka:

1. atbildīgā iestāde izdot atļauju, licenci vai cita veida dokumentu saimnieciskās darbības veidam vai reģistrē attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, ja telpu grupas vai ēkas lietošanas veids, kurā paredzēts veikt saimniecisko darbību, atbilst plānotajai darbībai un tāds ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

2. atbildīgā iestāde ziņo attiecīgajai pašvaldības būvvaldei par saimnieciskās darbības veidam anulēto vai apturēto atļauju, licenci vai cita veida dokumentu izslēgšanu no attiecīgā reģistra vai informācijas sistēmas.

Ministru kabineta noteikumu projekta „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība


IESNIEGUMS Par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā

 

IESNIEGUMS Par institūcijasreģistrāciju Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrā


Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība


Izglītības likumā noteiktas institūcijas reģistrācijas apliecība