Izglītības kvalitātes valsts dienesta pakalpojumi

Izglītības iestādes reģistrācija

Grozījumi Izglītības iestāžu reģistrā

Citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācija

Grozījumi citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā

Zinātnisko institūciju reģistrācija

Grozījumi Zinātnisko institūciju reģistrā

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija

Grozījumi Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā

Pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšana

Pedagoga privātprakses sertifikāta termiņa pagarināšana

Vispārējās izglītības programmu licencēšana

Profesionālās izglītības programmu licencēšana

Grozījumi licencē/lēmumā par vispārējās izglītības programmas licencēšanu

Grozījumi licencē/lēmumā par profesionālās izglītības programmas licencēšanu

Vispārējās izglītības iestāžu akreditācija

Profesionālās izglītības iestāžu akreditācija

Vispārējās izglītības programmu akreditācija

Profesionālās izglītības programmu akreditācija

Citu Izglītības likumā noteikto institūciju akreditācija

Eksaminācijas centru akreditācija

Grozījumi lēmumā par vispārējās izglītības/profesionālās izglītības iestāžu akreditāciju un/vai izglītības programmu akreditāciju

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana

Atļauja strādāt par pedagogu iepriekš sodītai personai

Fizisku un juridisku personu iesniegumu (sūdzību) izskatīšana

Psihologu reģistrācija

Grozījumi Psihologu reģistrā

Psihologu sertifikācija

Psihologu resertifikācija

Psihologa-pārrauga tiesību piešķiršana

Pieteikuma (iesnieguma) un tam pievienoto dokumentu sākotnējā pirmspārbaude