Kontakti

Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā referente (psihologu reģistrs) Tabita Salmiņa – tālr. +371 67367200, +371 26628855, e-pasts: psihologupadome@ikvd.gov.lv

Vēršam uzmanību, ka Izglītības kvalitātes valsts dienestā pārtraukta klientu pieņemšana klātienē.

Par psihologa sertifikātu un psihologa-pārrauga apliecību saņemšanas iespējām lūdzam sazināties ar Psihologu sertifikācijas padomes sekretāri Tabitu Salmiņu.

Informatīvs buklets “Psihologu reģistrācija un sertifikācija”

Jaunumi

06.01.2021.

Izveidotas metodiskās rekomendācijas psihologa darbībai izglītības iestādē

Psihologu sertifikācijas padome ir nolēmusi atbalstīt un publiskot izstrādātās “Metodiskās rekomendācijas psihologa profesionālajai darbībai izglītības iestādē”. Pēc Psihologu sertifikācijas padomes ieteikuma savā profesionālajā darbībā šīs rekomendācijas var izmantot izglītības un skolu psihologi, kā arī klīniskie un veselības psihologi, kuri darbojas izglītības iestādēs.

Lai gan Psihologu likums ir spēkā gandrīz trīs gadus, tomēr gan izglītības un skolu psihologiem, gan citiem ar izglītības jomu saistītiem profesionāļiem joprojām ir jautājumi par labāku / atbilstošāku psihologu profesionālās darbības organizāciju izglītības iestādē.

Tādēļ ir tapis jauns izdevums, kas sniedz detalizētāku skaidrojumu par vairākiem izglītības un skolu psihologiem nozīmīgiem jautājumiem, plašāk skaidro psihologiem izvirzītās prasības un regulējumu, kā arī jautājumus, kuri nav regulēti, bet kuru risināšanā pastāv ilgstoši veidojusies psihologu profesionālās darbības prakse.

Izdevums ir paredzēts arī izglītības iestāžu vadītājiem, sociālajiem un speciālajiem pedagogiem, logopēdiem, karjeras konsultantiem, ārstniecības personām utt., veicinot šo speciālistu labāku izpratni par izglītības un skolu psihologu darba saturu un organizāciju. Rekomendācijās iekļautā informācija būs noderīga arī izglītības un skolu psihologu klientiem, kā arī to iestāžu un organizāciju darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar psihologu sagatavotiem dokumentiem.

Metodiskās rekomendācijas psihologa profesionālajai darbībai izglītības iestādē

31.08.2020.

Psihologu sertifikācijas padomes pārskats par 2019./2020. gadu

Psihologu sertifikācijas padome izstrādājusi un publisko Psihologu sertifikācijas padomes pārskatu par 2019./2020. gadu. Pārskatā sniegta vispārīga informācija, apskatīti psihologu reģistrācijas, psihologu sertifikācijas un psihologu-pārraugu tiesību piešķiršanas procesa rezultāti. Tāpat sniegta informācija par Psihologu ētikas padomes darbu, iesniegumu izskatīšanas rezultātiem un Psihologu sertifikācijas padomes turpmākajiem plāniem.

10.06.2020.

Par psihologu sertifikācijas pārbaudījumu norisi

Psihologu sertifikācijas padome informē, ka, samazinoties drošības pasākumiem un ierobežojumiem, kas bija noteikti ārkārtējās situācijas laikā, 2020.gada jūlijā ir plānots atsākt psihologu sertifikācijas pārbaudījumu kārtošanu.

Ar katru no psihologiem, kas apliecinājis vēlmi kārtot psihologa sertifikācijas pārbaudījumu, sazināsies attiecīgas sertifikācijas komisijas sekretāre, lai informētu par plānoto sertifikācijas komisijas darbības grafiku un psihologa sertifikācijas pārbaudījuma iespējamo datumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar padomes sekretariātu:  psihologupadome@ikvd.gov.lv.

Par psihologu darbu ārkārtas situācijas laikā

Psihologu sertifikācijas padome izstrādājusi Psihologu profesionālās darbības vadlīnijas, sniedzot pakalpojumus attālinātā veidā valstī noteiktās  ārkārtējās situācijas laikā

 

Latvijas Skolu psihologu asociācija sadarbībā ar Psihologu sertifikācijas padomi ir sagatavojusi informāciju par psihologa darbu ārkārtas situācijas laikā. 

Vēstulē uzsvērts:

  1. Psihologam jāturpina attālināti sadarboties ar visām mērķa grupām: izglītojamie, izglītojamo vecāki, pedagogi u.c.
  2. Psihologam jānosaka klienti/ klientu grupas, kurām viņš prioritāri velta uzmanību šajā laikā, it īpaši izglītojamiem, kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi, izglītojamiem ar emocionāla rakstura grūtībām, kuri vērsušies pie psihologa pēdējā laikā.
  3. Turpinot kārtot psihologa dokumentus, sadarbības pārskatos norāda, ka darbība notiek attālināti.
  4. Jāseko Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldības un izglītības iestādes vadības norādījumiem un informācijai.

Vēstules pilns teksts.

Psihologiem, psihologu darba devējiem un klientiem!

No 2020. gada 1. janvāra psihologs ir tiesīgs veikt profesionālo darbību, ja ir reģistrēts Psihologu reģistrā.

No 2020. gada 1. janvāra sertificēti psihologi strādā patstāvīgi, bet psihologi bez psihologa sertifikāta var turpināt darbu, noslēdzot līgumu ar psihologu-pārraugu.

Līgums ar psiholgou-pārraugu līdz 2020. gada 31. janvārim jānosūta Psihologu sertifikācijas padomei  uz e-pastu: psihologupadome@ikvd.gov.lv.

Sertificētiem psihologiem līgums ar psihologu-pārraugu jāiesniedz tikai pēc īpaša Psihologu sertifikācijas padomes pieprasījuma.

Informācija par psihologa sadarbību ar psihologu-pārraugu  atrodama Psihologu pārraudzības vadlīnijās.

Psihologu reģistrs publicēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS)

Ar Psihologu reģistru turpmāk varēs iepazīties vietnes www.viis.lv publiskajā daļā.

Atverot tīmekļa vietni www.viis.lv, jāieiet sadaļā “Publiski pieejamā informācija” un jāaktivizē saite “Psihologu reģistrs”, kurā iespējams meklēt psihologu pēc dažādiem parametriem.

01.10.2019.

Publicēta psihologa-pārrauga pārbaudījuma programma

19.03.2019.

Publicēta informācija par konfidencialitātes atrunu.

25.01.2019.

2019.gada gada 29.janvārī plkst. 16.30 Rīgas Valsts 1.ģimāzijas 2.stāvā, zālē norisināsies sanāksme psihologiem-pārraugiem, kuriem šādas tiesības ir piešķīrusi Psihologu sertifikācijas padome, lai veicinātu vienotu izpratni par psihologa-pārrauga pienākumiem un nepieciešamo dokumentu izstrādi. Šoreiz dalībnieki tika uzrunāti personīgi. Gadījumā, ja Jums jau ir piešķirtas psihologa-pārrauga tiesības, bet neesat saņēmuši ielūgumu no Psihologu sertifikācijas padomes, lūdzam mūs informēt rakstot uz psihologupadome@ikvd.gov.lv .

Nākamā sanāksme tiek plānota aprīlī un par to tiks atsevišķi paziņots.

15.01.2019.

10.01. Psihologu sertifikācijas padome apstiprinājusi Psihologu pārraudzības vadlīnijas.

22.11.2018.

Izstrādāta psihologu sertifikācijas pārbaudījuma programma 

Publicēti piemēri psihologa dokumentu paraksta zonas noformējumam

2018. gada 1. janvārī spēkā stājās Psihologu likums. Likums regulē psihologu profesionālo darbību, nosaka izglītības un kompetenču prasības (atbilstoši izveidotajai sertifikācijas sistēmai), psihologu profesionālās darbības jomu iedalījumu, psihologa pienākumus un tiesības.

Īpaša uzmanība likumā pievērsta psihologa klientu tiesību aizsardzībai.

Lai būtu vieglāk saprast Psihologu likuma prasības, aicinām pievērst uzmanību likumā lietotajiem terminiem.

Psihologi likumā lietotie termini:

1) Psihologs – persona, kura atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam ieguvusi tiesības veikt psihologa profesionālo darbību;

2) Psihologa sertifikāts – Psihologu sertifikācijas padomes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka psihologs ir tiesīgs patstāvīgi veikt psihologa profesionālo darbību noteiktā jomā;

3) Psihologa profesionālā darbība –

  • psiholoģiskā izpēte (novērtēšana);
  • psihologa atzinuma sagatavošana;
  • konsultēšana;
  • individuāli, grupā vai organizācijā sniegta psiholoģiskā palīdzība, izmantojot profesionālās zināšanas un zinātniski pamatotas metodes.

4) Psihologs-pārraugs – sertificēts psihologs, kuram Psihologu sertifikācijas padome piešķīrusi tiesības veikt psihologa pārraudzību attiecīgajā darbības jomā.


Psihologu reģistrācija un sertifikācija. Prasības profesionālajai darbībai

Papildu informācija par reģistrāciju – 67367200, 26628855

 

Dokumentus Psihologu sertifikācijas padomei var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē vai nosūtot pa pastu (Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski psihologupadome@ikvd.gov.lv

(elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).