Kontakti

Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā referente (psihologu reģistrs) Tabita Salmiņa – tālr. 67367200, 26628855, e-pasts: psihologupadome@ikvd.gov.lv

Informatīvs buklets “Psihologu reģistrācija un sertifikācija”

Jaunumi

31.08.2020.

Psihologu sertifikācijas padomes pārskats par 2019./2020. gadu

Psihologu sertifikācijas padome izstrādājusi un publisko Psihologu sertifikācijas padomes pārskatu par 2019./2020. gadu. Pārskatā sniegta vispārīga informācija, apskatīti psihologu reģistrācijas, psihologu sertifikācijas un psihologu-pārraugu tiesību piešķiršanas procesa rezultāti. Tāpat sniegta informācija par Psihologu ētikas padomes darbu, iesniegumu izskatīšanas rezultātiem un Psihologu sertifikācijas padomes turpmākajiem plāniem.

10.06.2020.

Par psihologu sertifikācijas pārbaudījumu norisi

Psihologu sertifikācijas padome informē, ka, samazinoties drošības pasākumiem un ierobežojumiem, kas bija noteikti ārkārtējās situācijas laikā, 2020.gada jūlijā ir plānots atsākt psihologu sertifikācijas pārbaudījumu kārtošanu.

Ar katru no psihologiem, kas apliecinājis vēlmi kārtot psihologa sertifikācijas pārbaudījumu, sazināsies attiecīgas sertifikācijas komisijas sekretāre, lai informētu par plānoto sertifikācijas komisijas darbības grafiku un psihologa sertifikācijas pārbaudījuma iespējamo datumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar padomes sekretariātu:  psihologupadome@ikvd.gov.lv.

Par psihologu darbu ārkārtas situācijas laikā

Psihologu sertifikācijas padome izstrādājusi Psihologu profesionālās darbības vadlīnijas, sniedzot pakalpojumus attālinātā veidā valstī noteiktās  ārkārtējās situācijas laikā

 

Latvijas Skolu psihologu asociācija sadarbībā ar Psihologu sertifikācijas padomi ir sagatavojusi informāciju par psihologa darbu ārkārtas situācijas laikā. 

Vēstulē uzsvērts:

  1. Psihologam jāturpina attālināti sadarboties ar visām mērķa grupām: izglītojamie, izglītojamo vecāki, pedagogi u.c.
  2. Psihologam jānosaka klienti/ klientu grupas, kurām viņš prioritāri velta uzmanību šajā laikā, it īpaši izglītojamiem, kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi, izglītojamiem ar emocionāla rakstura grūtībām, kuri vērsušies pie psihologa pēdējā laikā.
  3. Turpinot kārtot psihologa dokumentus, sadarbības pārskatos norāda, ka darbība notiek attālināti.
  4. Jāseko Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldības un izglītības iestādes vadības norādījumiem un informācijai.

Vēstules pilns teksts.

Psihologiem, psihologu darba devējiem un klientiem!

No 2020. gada 1. janvāra psihologs ir tiesīgs veikt profesionālo darbību, ja ir reģistrēts Psihologu reģistrā.

No 2020. gada 1. janvāra sertificēti psihologi strādā patstāvīgi, bet psihologi bez psihologa sertifikāta var turpināt darbu, noslēdzot līgumu ar psihologu-pārraugu.

Līgums ar psiholgou-pārraugu līdz 2020. gada 31. janvārim jānosūta Psihologu sertifikācijas padomei  uz e-pastu: psihologupadome@ikvd.gov.lv.

Sertificētiem psihologiem līgums ar psihologu-pārraugu jāiesniedz tikai pēc īpaša Psihologu sertifikācijas padomes pieprasījuma.

Informācija par psihologa sadarbību ar psihologu-pārraugu  atrodama Psihologu pārraudzības vadlīnijās.

Psihologu reģistrs publicēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS)

Ar Psihologu reģistru turpmāk varēs iepazīties vietnes www.viis.lv publiskajā daļā.

Atverot tīmekļa vietni www.viis.lv, jāieiet sadaļā “Publiski pieejamā informācija” un jāaktivizē saite “Psihologu reģistrs”, kurā iespējams meklēt psihologu pēc dažādiem parametriem.

Informējam, ka turpinās datu ievadīšana Valsts izglītības informācijas sistēmā par psihologu sertifikātiem un psihologu-pārraugu apliecībām. Lūdzam šobrīd  izmantot datu bāzē pieejamo informāciju!

Psihologa sertifikātus un Psihologa-pārrauga apliecības, par kuru piešķiršanu lēmumi pieņemti līdz 26.09.2019.(ieskaitot), iepriekš nepiesakoties, var saņemt Izglītības kvalitātes valsts dienestā Rīgā, Smilšu ielā 7 (ieeja no Vaļņu ielas puses).

Lūdzam ierasties apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

Datu ievadīšana, sertifikātu un psihologa-pārrauga apliecību izgatavošana tiek turpināta.

Sīkāka informācija: Tabita Salmiņa,  Tālr: 26628855.

Uzmanību!

Psihologiem, kuru datiem pievienota papildinformācija “nav noslēgts līgums ar psihologu- pārraugu”, ievērojot Psihologu likumā noteikto, ir tiesības veikt profesionālo darbību bez līguma noslēgšanas līdz 2019.gada 31.decembrim.

01.10.2019.

Publicēta psihologa-pārrauga pārbaudījuma programma

19.03.2019.

Publicēta informācija par konfidencialitātes atrunu.

25.01.2019.

2019.gada gada 29.janvārī plkst. 16.30 Rīgas Valsts 1.ģimāzijas 2.stāvā, zālē norisināsies sanāksme psihologiem-pārraugiem, kuriem šādas tiesības ir piešķīrusi Psihologu sertifikācijas padome, lai veicinātu vienotu izpratni par psihologa-pārrauga pienākumiem un nepieciešamo dokumentu izstrādi. Šoreiz dalībnieki tika uzrunāti personīgi. Gadījumā, ja Jums jau ir piešķirtas psihologa-pārrauga tiesības, bet neesat saņēmuši ielūgumu no Psihologu sertifikācijas padomes, lūdzam mūs informēt rakstot uz psihologupadome@ikvd.gov.lv .

Nākamā sanāksme tiek plānota aprīlī un par to tiks atsevišķi paziņots.

15.01.2019.

10.01. Psihologu sertifikācijas padome apstiprinājusi Psihologu pārraudzības vadlīnijas.

22.11.2018.

Izstrādāta psihologu sertifikācijas pārbaudījuma programma 

Publicēti piemēri psihologa dokumentu paraksta zonas noformējumam

2018. gada 1. janvārī spēkā stājās Psihologu likums. Likums regulē psihologu profesionālo darbību, nosaka izglītības un kompetenču prasības (atbilstoši izveidotajai sertifikācijas sistēmai), psihologu profesionālās darbības jomu iedalījumu, psihologa pienākumus un tiesības.

Īpaša uzmanība likumā pievērsta psihologa klientu tiesību aizsardzībai.

Lai būtu vieglāk saprast Psihologu likuma prasības, aicinām pievērst uzmanību likumā lietotajiem terminiem.

Psihologi likumā lietotie termini:

1) Psihologs – persona, kura atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam ieguvusi tiesības veikt psihologa profesionālo darbību;

2) Psihologa sertifikāts – Psihologu sertifikācijas padomes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka psihologs ir tiesīgs patstāvīgi veikt psihologa profesionālo darbību noteiktā jomā;

3) Psihologa profesionālā darbība –

  • psiholoģiskā izpēte (novērtēšana);
  • psihologa atzinuma sagatavošana;
  • konsultēšana;
  • individuāli, grupā vai organizācijā sniegta psiholoģiskā palīdzība, izmantojot profesionālās zināšanas un zinātniski pamatotas metodes.

4) Psihologs-pārraugs – sertificēts psihologs, kuram Psihologu sertifikācijas padome piešķīrusi tiesības veikt psihologa pārraudzību attiecīgajā darbības jomā.


Psihologu reģistrācija un sertifikācija. Prasības profesionālajai darbībai

Papildu informācija par reģistrāciju – 67367200, 26628855

 

Dokumentus Psihologu sertifikācijas padomei var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē vai nosūtot pa pastu (Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski psihologupadome@ikvd.gov.lv

(elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).