Tiesību aizsardzība izglītībā

Tiesību aizsardzības jautājumu izskatīšanu  izglītības jomā veic Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departaments, kura viena no būtiskākajām funkcijām ir kontrolēt izglītības, sporta un zinātniskās darbības regulējošo normatīvo aktu ievērošanas valsts uzraudzību un sniegt ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai.  Uzraudzības departaments:

–          izskata privātpersonu iesniegumus izglītības iestāžu darbības un izglītības procesa īstenošanas jautājumos;

–          atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas izglītības iestāžu vadībai, pedagogiem, izglītojamajiem un citām personām;

–          veic pārbaudes izglītības iestādēs, tai skaitā citās ar izglītības procesa īstenošanu saistītajās institūcijās, un zinātniskajās institūcijās;

–          normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos sauc pie administratīvās atbildības personas, kuras savā darbībā nenodrošina izglītību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

–          analizē izglītības un zinātnisko institūciju darbību, sniedz atzinumus un izstrādā priekšlikumus to darbības pilnveidei;

–          sadarbojoties ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām un savas kompetences ietvaros sniedz ieteikumus par spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītībā, zinātniskajā darbībā un sportā.

Konsultācijas var saņemt pa tālruni 67222504, aizpildot elektronisko iesniegumu, vai apmeklētāju pieņemšanas laikos. Pirms elektroniskā iesnieguma nosūtīšanas lūgums iepazīties ar sadaļā „Padomi izglītojamajiem un vecākiem” publicēto informāciju.

 

Informatīvie ziņojumi

Ziņojums „Par Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamentā 2014.gadā saņemto iesniegumu izskatīšanas rezultātiem, 2015 (pdf.)

Informatīvais ziņojums „Par Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta iesniegumu izskatīšanas rezultātiem 2013. gadā”, 2014 (pdf.)

Informatīvais ziņojums „Par Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta iesniegumu izskatīšanas rezultātiem 2012. gadā”, (1. pielikums2. pielikums), 2013 (pdf.)

Iekšējie noteikumi

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 04.06.2013. iekšējie noteikumi Nr. 8 “Atbalsta, konsultēšanas, pārkāpumu un to iespējamības novēršanas organizēšanas un norises noteikumi”